Loader

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, poniżej przekazujemy informacje
o tym, w jaki sposób zarządca SPA_larni DAY SPA przetwarza dane osobowe swoich Gości.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:
UNU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Puszczykowie [62-040],
ul. Czarnieckiego 56.
Od dnia 25.05.2018 r. można skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres email: rec@hotelarnia.pl


Dane osobowe będą przetwarzane przez UNU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania
    umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są
    wskazane na formularzu umowy)

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu UNU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
    [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu
     klienta

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji
    gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą
    w Warszawie (BIG InfoMonitor) lub zawarte w bazie danych Administratora

b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu
     i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji
     i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych
    UNU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z UNU spółka
     z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane
     podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez UNU spółka z ograniczoną
     odpowiedzialnością sp.k., o którym mowa w pkt c)-d) powyżej może być realizowany UNU spółka
     z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS,
     MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon).


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku
     prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego
     upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących UNU spółka z ograniczoną
     odpowiedzialnością sp.k.

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych UNU spółka
     z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą
     przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
     odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych
     transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą
     przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.


Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
    Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe
     lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi
     danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
     Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
     członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy
     osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
    przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska
     i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
     Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt
     z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z UNU spółka
     z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych
     osobowych”).


Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu UNU spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij